Fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning

Fastighetsskötselbolaget och fastighetsförvaltningen sörjer för smidiga tjänster för boende.

Fastighetsskötselbolaget är din främsta hjälp vid många felsituationer i hemmet.
I Haso sköts fastighetsförvaltningen och alla tillhörande administrativa tjänster, såsom reskontra och försäljning av bostäder, av Retta. 


Fastighetsskötselbolagets roll och uppgifter

Fastighetsskötselbolaget underhåller och utför små reparationer såväl i hemmen som de gemensamma utrymmena och husets gårdsområde. Fastighetsskötseln är till hjälp för den boende när det uppstår sådana fel i hemmet som Haso ansvarar för.

Kontakta alltid först fastighetsskötselbolaget, som kartlägger situationen och vid behov meddelar ärendet vidare. Gör en elektronisk felanmälan.

Uppgifter som fastighetsskötseln ansvarar för är bland annat

 • Mottagande av felanmälningar från de boende och organisering av reparationer.
 • Små reparationer, till exempel snabbreparationer av VVS-utrustning såsom montering av handtag och byte av bidédusch.
 • Förvaltning av boenderegistren och utdrag ur boenderegistren. Gör en ändringsanmälan via sidorna för de boende, om någon flyttar in i eller ut ur bostaden.
 • Öppning av dörrar – endast för boende som anges i boenderegistret.
 • Renhållning av utomhusområden.
 • Reparation av gårdens ursprungliga staket.
 • Gräsklippning i gemensamma områden.
 • Reparation av gårdens asfalt och andra ytor.
 • Bekämpning av halka.
 • Jourservice 24 timmar/dygn (OBS. Fastighetsförvaltningen har ingen jour.)
 • Flaggning på officiella flaggdagar
  (Fråga om fest- eller sorgflaggning hos fastighetsskötseln. Fastighetsskötselbolaget kan ta ut en avgift enligt prislistan av den boende för särskild flaggning.)

Icke-brådskande och brådskande reparationer

Situationer som medför fara för den boende eller som kan leda till betydande ytterligare olägenhet om de åtgärdas för sent är alltid brådskande reparationer. Ett typiskt exempel är vattenskada, där avgränsningen av skadan måste göras snabbt för att undvika större skador.

Felsituationer är förstås alltid irriterande om de har negativa effekter på det egna dagliga livet. Målet är att åtgärda även icke-brådskande fel i hemmet eller i gemensamma utrymmen som Haso ansvarar för så snabbt som möjligt. I vissa fall kan man själv förebygga fel genom att ta del av till exempel bruksanvisningar för hushållsapparater. I tabellen över ansvarsfördelningen kan man också kontrollera vad man kan och bör göra själv i bostaden innan man tillkallar fastighetsskötseln.

Om de boende observerar icke-brådskande reparationsbehov i huset, budgeteras sådana reparationer alltid separat. Budgeteringen för det följande året inleds alltid våren föregående år. Boendekommittén eller ordföranden för boendekommittén kan inte göra sådana beställningar självständigt.

Övriga reparationer och underhållsarbeten

Det är inte meningen att fastighetsskötselbolaget ska rätta till alla felsituationer själv. Vid behov beställer fastighetsskötseln andra reparationer av Hasos partnernätverk för fastighetsskötsel, till exempel i fråga om hissar, lås eller hushållsapparater. Vid behov kontaktar fastighetsskötselbolaget också disponenten direkt.

Städning

Städningen i husen har ordnats så att en aktör sköter servicen centraliserat från och med 1.1.2024. Städningen utförs enligt ett gemensamt städningsprogram i alla objekt. I fortsättningen kan boendekommittéerna också ge förslag till ändringar i husets städningsprogram och till exempel göra efterbeställningar.

Gårdsarbeten, grönområden

År 2024 börjar en ny partner vid arbetena i grönområden. Den nya partnern kommer att betjäna alla Hasos hus.


Fastighetsförvaltning är teamarbete

Fastighetsförvaltningen betjänar i en centraliserad kundservice där man kan sköta alla ärenden som tillhör fastighetsförvaltningens ansvarsområde, såsom reservering av bilplats och bastu samt ordningsstörningar. På Hasos sidor för de boende kan du också sköta flera ärenden.

Hasos objekt sköts av ett team som består av personalen i kundservicen samt administrativa och tekniska disponenter.

 • Försäljning, byten och överlåtelser av bostäder sköts av ett separat team inom fastighetsförvaltningen.
 • De administrativa disponenterna sköter bland annat kontakten med objektets partner, såsom fastighetsskötsel och städning. De fungerar som kontaktpersoner för objektens boendeförvaltning, deltar i boendemöten, deltar i utarbetandet av budgeten för objektet och sköter andra administrativa ärenden.
 • De tekniska disponenterna ansvarar bland annat för flyttningsinspektionerna och större reparationer samt handlägger de boendes ansökningar om ändringsarbeten.
 • Reskontrateamet i sin tur ansvarar för vederlagen.

Tips!

Du kan granska dina egna uppgifter på sidan för de boende.


Övriga störningssituationer

Vid allvarliga brott mot liv eller egendom är nödcentralen och polisen alltid den enda rätta instansen som man ska kontakta.

Om det dock har skett ett inbrott till exempel i de allmänna utrymmena, såsom källaren eller parkeringshallen, är det bäst att meddela fastighetsskötselbolaget som informerar disponenten. Disponenten gör alltid en brottsanmälan. På så sätt kan man snabbt få de nödvändiga reparationerna gjorda.

Haso ansvarar inte för föremål som förvaras i gemensamma utrymmen.

OBS. I och med den 2011 uppdaterade riktlinjen anmäler polisen inte längre till exempel hembesök på grund av ordningsstörningar till disponenten eller husets ägare, dvs. Haso. Detta beror på att fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren i princip inte är part i polisbesök som omfattas av skyddet för privatliv. 

Nödcentralen

I brådskande, verkliga nödsituationer ska man alltid ringa direkt till nödcentralen.
Telefonnummer 112

Polisen

Om du har blivit utsatt för ett brott, till exempel har ditt hem haft inbrott, gör en brottsanmälan.
Polisen tar emot brottsanmälningar i sin egen elektroniska tjänst.

Se övriga kontaktuppgifter til Helsingforspolisen.

Page updated 15:19 9.2.2024